The Modern Competition 2021

Krotoszyn
2021-08-14

WAŻNA INFORMACJA! - Przeczytaj! (English below)
Biorąc pod uwagę obecną sytuację, postanawiamy nałożyć szczególne obowiązki na przestrzeganie sytuacji COVID-19.
Ta edycja to dwie areny. Wszystko po to aby bezpiecznie rozegrać zawody.
Twoja opłata gwarantuje Ci miejsce i koszulkę eventową, skarpetki (potrzebujesz dokonać opłaty, aby zagwarantować sobie miejsce i dołączyć do nas na zawodach). Płatność daje możliwość walki w trybie online, jeśli nadejdzie taka konieczność i zawody zostaną odwołane z powodów od nas niezależnych.

Istnieją również 3 różne możliwości rozegrania konkurencji:

1. Planując zawody jak każdego roku i chcemy spotkać się z najlepszymi sportowcami w centrum naszego miasta. W tym roku powielamy udzuał minimum 3 kategorii i chcemy przetestować dwie areny. Rynek i Stadion. 
2. Jeśli podczas zawodów nie będzie zezwolenia na udział publiczności, wszystko, co przygotowujemy będzie można śledzić na naszym kanale youtube na żywo. Arena będzie zamknięta dla publiczności i mogą tam należeć tylko sportowcy i wolontariusze.
3. Jeśli będziemy zmuszeni do przerwania lub odwołania zawodów, wszystkie kategorie będą walczyć online (nagrywanie filmów będzie oceniane przez Zespół Sędziowski LOGinLAB.).

 

Rok 2020 to była edycja pełna obostrzeń, z którzymi sobie poradziliśmy tworząc bezpieczny event. Teraz czas na edycję 2021. Czego możemy się spodziewać? Trybun pełnych emocji!
Szczególna edycja na 7 rok działalności ze specjalnym logo "LOGin7AB.".

Czy Ty będziesz jednym z tych, którzy zajmą tor na arenie i będzie chciał wygrać? Nowe Zadania! Nowi Bohaterowie! Rywalizacja w Team to właśnie LOGinLAB. Modern Competitoin 2021. W tym roku rozważamy kategorie indywidualne.

Ponownie spotkamy się w pięknym centrum Krotoszyna w dniach 14-15 sierpnia 2021. Towarzyszyć jak zawsze będą nam piękne widoki kamienic starego rynku oraz pełne trybuny prawdziwych kibiców. Mamy nadzieje, że w te słoneczne dni nadejdą bez niespodzianek i pogoda nie zmusi nas do odwołania żadnego treningu. Takie zdarzenie miało miejsce podczas burzy w 2019 roku. Rok 2020 przebiegł bez koniecnzości odwołania eventów mimo obostrzeń. W tym roku przygotowaliśmy "PLAN B" na każdy dzień gdyby jednak natura postawiła na swoim i zmusiła nas do odwołania więcej niż jednego treningu. Naszym nowym celem jest szersze zadbanie o środowisko, szukanie ekologicznych rozwiązań oraz zredukowanie plastiku podczas samego eventu ale również w trakcie całego sezonu przygotowań. W trakcie eventu na kibiców czeka jak zwykle wiele atrakcji, w postaci animacji dla młodszych fanów a dla starszych najaktywniejszych "krata piwa" od spikera!

Przygotowaliśmy specjalne nazwy dla poszczególnych kategoii:
Best Bros (2xMan) - kategoria drużynowa męska,
Soul Brothers (2xMan) - drużyna z zawodnikiem w wieku poniżej 25 lat oraz powyżej 35 lat (liczona jest dokładna data do urodzin, więcej w regulaminie), 
Lady & Gentelman - drużynowy Mix: Kobieta & Mężczyzna.

Wszystkie kategorie zapisywane są w systemie "kto pierwszy ten lepszy".
Wszystkie kategorie rywalizują w oba dni.

Obowiązuje tylko i wyłącznie opłata "startowa". Nie ma opłaty "kwalifikacyjnej".

Do zobaczenia!

NAGRODY (WARTOŚĆ CAŁKOWITA 10 500 PLN):

Best Bros (2xMan) - 1st: 2000 PLN, 2nd: 1000 PLN,  3rd: 500 PLN
Soul Brothers (2xMan) - 1st: 2000 PLN, 2nd: 1000 PLN,  3rd: 500 PLN
Lady & Gentelman (Woman+Man) - 1st: 2000 PLN, 2nd: 1000 PLN,  3rd: 500 PLN

*dodatkowe nagrody rzeczowe dla podium od THORN-FIT, sprzet który uzupełni Wasz GARAGE BOX!

Więcej informacji w regulaminie.
W razie pytań zapraszamy: office@loginlab.eu

 

 

--------------------------------------------------------------

 

IMPORTANT NOTE! - Read This!

Given the current situation, we decided to impose specific obligations on compliance with the COVID-19 situation.
Your payment guarantees your place and an event shirt, socks. Also this payment gives you the opportunity to fight online if the necessity arises in case the competition is canceled. We decided to have 3 categories and one arena this year.

There are also 3 different options to take part in the competition:
1. We plan competitions as every year and we want to meet the best athletes in the center of our city. But this year, we reduced attendance to 3 categories and two arenas to reduce the risk of COVID-19 epidemy.
2. If the audience is not allowed to participate during the competition, everything we are preparing will be available to watch on our youtube live channel. The arena will be closed to public and only athletes and volunteers may belong there.
3. If we are forced to stop or cancel the competition, all categories will compete online (video recording will be judged by the LOGinLAB Judging Team).

 

This year is an epic competition of athletes from new countries who will try to reach gold in the arena by joining various categories! Will you be the one of those to win? New countries! New Tasks! New Heroes!

We will meet again in the beautiful center of Krotoszyn on August 14-15, 2021. As always, we will be accompanied by beautiful views of the tenement houses of the old market and full stands of fans. We hope that the sunny days will come without surprises and the weather will not force us to cancel any workouts. Like it happened during the 2019 edition when storm occured. 2020 edition the atmosphere and weather were great! This year, we have prepared "PLAN B" for every day, if nature will do its best to force us to cancel more than one workout. Our new goal is to take care of the environment more widely, look for ecological solutions and reduce plastic during the event itself but also during the entire season of preparation. During the event as usual, there are many attractions for youngs and for the older most active fans "beer crate" from the announcer!

This year we have prepared special names for individual categories:
Best Bros (2xMan) - team men category,
Soul Brothers (2xMan) - a team with a player under 25 and over 35 (the exact date for birth is counted, more in the regulations),
Lady & Gentelman - team Mix: Woman & Man.

All other categories are listed as "first come first served" system.
All categories compeete both days.
Only the "starting" fee applies. There is no "qualifying" fee.

See you soon!

PRIZES (TOTAL VALUE 10 500 PLN):

Best Bros (2xMan) - 1st: 2000 PLN, 2nd: 1000 PLN, 3rd: 500 PLN
Soul Brothers (2xMan) - 1st: 2000 PLN, 2nd: 1000 PLN, 3rd: 500 PLN
Lady & Gentelman (Woman+Man) - 1st: 2000 PLN, 2nd: 1000 PLN, 3rd: 500 PLN

*bonus prizes for podium form THORN-FIT, something special for Your GARAGE BOX!

More info at RuleBook.

If you need contact us: office@loginlab.eu 

 

 

Category Limits Qualifications Price
Lady & Gentleman 12 NO 319 zł
Passwords are not equal.

319

Soul Brothers 12 NO 319 zł
Passwords are not equal.

319

Best Bros. 18 NO 319 zł
Passwords are not equal.

319